Followers

Thursday, 9 June 2011

စကားပံုမ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါး

ကိုယ့္အေၾကာင္း ေခါင္းအုံးမွသိ

မိမိမည္မွ် ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္ေသာ ေသာကျဖင့္ ပူပန္ငုိေႂကြးမ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္ကုိ အျခားသူမ်ား 

မျမင္လွာ၊မသိလွာ၊ မိမိအခန္းတြင္း အိပ္ရာမွ မ်က္ရည္ခံယူရာ ေခါင္းအုံးသည္ သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္

သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ လူသည္ မိမိကိုယ္အေၾကာင္းကုိ အျခားသူအေၾကာင္းထက္ ပုိ၍ သိႏုိင္ေပသည္။

အျခားသူသည္ မိမိအေၾကာင္း၊ မိမိအတြင္းသေဘာ၊ မိမိကြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ တုိ႔ကုိ အလံုးစုံမသိႏုိင္။ 

မိမိအေၾကာင္းကုိ အျခားသူႏွင့္စာေသာ္ မိမိအိပ္စက္သည့္ ေခါင္းအုံးက သာလွ်င္ သိႏုိင္ခြင့္ ရွိေပေသး

သည္။ ကြယ္ရာ၌ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥကုိ အျပင္လူ သက္ေသျပႏုိင္ဖြယ္ရာကား မရွိ။ သုိ႔ေစကာမူ 

အသက္မဲ့ေသာ ေခါင္းအုံးသည္ မ်က္ရည္စြတ္စုိ ရာျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ အတြင္းသဏၭာန္ ေတြးေခၚစဥ္း

စားမႈေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္မေပ်ာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ အနီးစပ္ဆံုး စိတ္ၿငိမ္ရာ အေဖာ္အျဖစ္ျဖင့္ သိႏုိင္သူ

အျဖစ္ သက္ေသထူႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားသူ မသိႏုိင္ေသာ အေၾကာင္း ကိစၥမ်ဳိးကုိ 

ေျပာဆုိသည့္အခါ အျခားသူမသိမယုံႏိုင္၊ မိမိေခါင္းအုံးသည္သာ မိမိအတြင္းေရးကုိ အသိဆံုးျဖစ္သည္

ဟု ၊ တစ္နည္း၊ မိမိကိစၥကုိ မိမိသာအသိဆံုးျဖစ္၍ အျခားသူ မသိႏုိင္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖင့္ ပုံခုိင္းသံုးျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အေၾကာင္းကို ၊ ျပဳလုပ္ ေနသူ ျပဳခ်င္ ေနသူ ၊ အေပါင္းတို႔

သည္။ ခေရေစ့ တြင္းက် သိဖို႔ လိုလွေပသည္ ၊ ဘုန္းႀကီးကပင္လွ်င္ ၀ိနည္းသိကၡာႏွင့္မညီဘဲ လက္ရမ္း

အျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္က ငယ္ရြယ္ေသာ သာမေဏသည္ ၾကပ္ခိုးစင္ေပၚတက္သည္ကို အျပစ္မဆို

သာဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးမည္ဆိုပါလွ်င္ ၊ ေမး၍ရႏိုင္ပါေသာ္လည္း ။ လူတစ္ခ်ိဳ႔သည္ ၊ သံေယာင္

မိုးၿပိဳ ၊ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း ဟူေသာ ျမန္မာတို႔၏ ၊အသံေယာင္ လိုက္ခ်င္းေၾကာင့္ ၊ ေသေၾကပ်က္

ဆီး ခဲ့ရသည္မွာလည္း ။ ဖိုင္တြဲမ်ား လွန္ၾကည့္ပါက ၊ မွတ္၍ ဆံုးမည္မဟုတ္ေပ ၊ အက်ဳိးတရားသည္အ

ေၾကာင္းတရားကို အေထာက္ အပံ့ျပဳသည္။ ေဆြမ်ဳိးတုိင္းသည္ ခင္မင္ တတ္သည္ မဟုတ္၊ ဟင္းတိုင္း

လည္းႏႈတ္မၿမိန္ တတ္သည္ကို အရင္ဆံုး နားလည္သိရွိရန္လိုေပသည္ ။ကုိယ္လည္းမစြမ္းဘဲ မိမိလုိက္

စားမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ကုိင္သည့္အခါတြင္ အခက္အခဲ၊ အႏၲရာယ္ေတြ႕ဆုံရတတ္ေလသည္။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ 

လုပ္ကိုင္မည္ဆုိလွ်င္ ျဖစ္ေပၚမည့္အက်ဳိးအျပစ္အတြက္ ခံႏုိင္ရည္ရွိမရွိ စီစစ္ရန္ လုိေလသည္။ ဤသို႔မ

ဟုတ္လ်င္ ၊ ဖင္မႏိုင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္း စားသူ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေပေတာ့မည္။ တံုးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္

ဆိုသူမ်ားကို ၊ က်ေနာ္မေျပာလိုေပ။ စဥ္းစား ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မႈ႔မရွိပဲ ၊ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဘယ္နည္း

ႏွင့္ျဖစ္ေစ မစဥ္းစား မေ၀ဖန္ဘဲ မ်က္စိစံုမွိတ္ ၊ ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး မူးရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ အေတြးဆံုးဖ်က္ခ်က္

မ်ိဳးျဖင့္ ၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မိပါလ်င္ ၊ ႏိုင္ငံ ေပါင္းစံု၌ ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ပညာသင္ယူေနၾက

ေသာ ၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားအဖို႔ ၊ ကိုယ့္ေပါင္ ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပေတာ့မည္။

ေပါင္ဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္ အပိုင္းမွာ မဖြင့္မျပအပ္ေသာ အရွက္ သိမ္းဆည္းရာ အစိတ္အပိုင္းပင္

ျဖစ္သည္။ လူေရွ႕တြင္ ေပါင္ကုိလွန္ျပျခင္းသည္ ကုိယ့္အရွက္ ကုိယ္ ခဲြသည္ ႏွင့္တူသည္။ လွန္႐ုံမွ်မက 

မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းျပန္ေသာ္ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိသာ နာက်င္ ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္လည္း

ရွက္ရ၊ နာလည္းနာရေအာင္ မိမိအျပဳအမူျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အရင္စဥ္းစားတတ္ဖို႔ လိုပါသည္ခင္ဗ်ာ

လူတခ်ိဳ႕ကလည္း ၊ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ဘုမသိ ဘမသိ ၊ ကုလားတစ္သိုက္ က်ား၀င္ကိုက္ လုပ္တတ္ၾက ၊

ပါေသးတယ္ ၊ ကိုယ္ဦးေဆာင္လိုက္တဲ့ ၊ ေခါင္းစဥ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေျဖျပေပးပါဆို လာခဲ့ရင္ ၊ တိက်မႈ႔မရွိ

ခဲ့ေလေတာ့ ၊ ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ေနတာေတြကို ၊ ေတြ႔ေနရပါတယ္ ။ ေလာကႀကီးထဲက လူေတြဆိုတာ

ေသြးသား ၃၂ ေကာဌာသ ခႏၶာ ၅ ပါးတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ၊ အကုသိုလ္ စိတ္ေစတစ္သိက္ 

၁၄ပါး ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ၊ ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ့္ဒူးမွ မယံုရတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ၊ အမွား အမွန္ ေ၀ဖန္

သံုးသပ္ ျပဳမူ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ တတ္ပါေစဗ်ာ။


ျပဳမူ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ပိုက

မလိုတမာထား ေလာဘစိတ္ပြား၍

ေမွာင္ရိပ္ခိုၾကား ေနာက္ေက်ာဓားလည္း

ပညာက၀ိ သတိလစ္၏

ျပဳမူ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ပိုက

မလိုတမာထား ေဒါသစိတ္ပြား၍

ေမွာင္ရိပ္ခိုၾကား ေနာက္ေက်ာဓားလည္း

ပညာက၀ိ သတိလစ္၏

ျပဳမူ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ပိုက

မလိုတမာထား ေမာဟစိတ္ပြား၍

ေမွာင္ရိပ္ခိုၾကား ေနာက္ေက်ာဓားလည္း

ပညာက၀ိ သတိလစ္၏ 

အမုန္းတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ . . . . .ကိုရင္ေမာင္

0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္