Followers

Wednesday, 13 March 2013

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စကာၤပူသို႔ အလည္သြားရန္ ဗီဇာရျပီ

ေသးငယ္လွသည့္ နိုင္ငံေလးတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ စကာၤပူနိုင္ငံ။ ရာသီဥတုဆိုလွ်င္လဲ ေႏြ၊မိုးေဆာင္း ဆိုသည့္ ေျပာင္းလဲရာသီမရွိ။ တစ္နွစ္ပတ္လံုး တစ္မ်ိဳးတစ္စားထဲ တစ္သားထဲ ၊ ေနပူလွ်င္ပူ ။ ေနမပူလွ်င္မိုးရြာ။ ေနမင္းနဲ႕ မိုးမင္း အျမဲထာဝစဥ္စစ္ခင္းေန၍ အစိုးမရသည့္ရာသီဥတု။ မိုးရြာခ်င္သည့္အခ်ိန္ ေကာက္ကာငင္ကာ ရြာခ်တတ္ျပီး ၊မိုးရြာျပီး နာရီဝက္မွ်မၾကာ ေနမင္းၾကီး အျပိဳင္ဆင္းကာ ပူျပင္းတတ္သည့္အခါမ်ားလဲ ရွိခဲ့ပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုးနိုင္ငံ ။ ကမၻာမွာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား မ်က္ေစ့က်သည့္ နိုင္ငံမ်ားထဲမွ နာမည္ၾကီး နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ စကာၤပူနိုင္ငံသည္ သူ႕နိုင္ငံမွ မည့္သည့္ ထုတ္ကုန္မွ်မရွိ။
အစားအေသာက္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီဝလံ ၊ အမဲ ၊ၾကက္၊ ဝက္၊ငါး မွစ၍ ၾကက္ဥဆံုးတိုင္ အသားငါးတို႕ကိုလဲ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းရသည့္နိုင္ငံ။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ နိုင္ငံတြင္းမွာ ေရခ်ိဳမ်ားပင္မရွိခဲ့၍ နိုင္ငံတြင္းမွာ ေရစီးေရလာေကာင္းသည့္ ေရေျမာင္းမ်ားေဖာ္ကာ မိုးေရမ်ားခံယူ၍ ဆည္ေျမာင္းထဲသို႕ ေရေလွာင္ထားျခင္း ၊ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွ အသံုးျပဳထားျပီးေသာ ေရမ်ားကို ေျမာင္းတစ္ခုထဲ စီးဝင္ေစကာ ေရေလွာင္ကန္ထဲသို႕ စီးဝင္ေစျခင္း ၊ ထိုေရမ်ားကို ျပန္လည္သန္႕စင္၍ ျပည္သူေတြထံ အခေၾကးေငြျဖစ္ ျပန္လည္ျဖန္႕ေဝျခင္း၊ ထိုမွ်နွင့္ မလံုေလာက္၍ မေလးရွားမွ ေရပင္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့ရသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ စကာၤပူနိုင္ငံသည္ ထုတ္ကုန္မရွိေပမဲ့ တိုးတက္သည့္နိုင္ငံ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံမဟုတ္ပဲ စက္မႈကိုအေျခခံသည့္ နိုင္ငံ။ စက္မႈကို အေျခခံသည္ ဆိုေသာ္လည္း သူႈနိုင္ငံတြင္းမွ မည္သည့္စက္မႈထုတ္ကုန္မွ ထုတ္လုပ္နိုင္ျခင္းမရွိေသး။ သို႕ေသာ္ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်သည့္ ကၽြန္းနိုင္ငံငယ္ေလး အျဖစ္ တိုးတက္သည့္ နိုင္ငံ၊ အာရွက်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့သည္။
ထုတ္ကုန္မရွိေပမဲ့ ကမၻာအနွံအျပားမွ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား စကာၤပူနိုင္ငံတြင္ရွိသည္။ ရာသီေပၚသီးနွံမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ စကာၤပူနိုင္ငံတြင္ရွိသည္။ တစ္နိုင္ငံမွ မရလွ်င္ အျခားနိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ ရာသီေပၚသီးနွံမွာလဲ တစ္နွစ္ပတ္လံုးရွိစျမဲ။
ျပည္ပမွ တင္ယူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနသားက်ေနသည့္ စကာၤပူနိုင္ငံၾကီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား တရားဝင္တင္သြင္းေပေတာ့မည္ဟု နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ (၁၁.၃.၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ထည့္ဝင္ေရးသားထားခဲ့သည္။စိုက္ပ်ိဳးေျမ က်ယ္ေျပာလွသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေျမယာပိုင္ရွင္ ျခံသမားမ်ား ၊ စကာၤပူနိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားပူေပါင္း၍ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးကာ စကာၤပူနိုင္ငံမွ စားေသာက္ကုန္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖစ္ စစ္ေဆးကာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို  တင္ယူပို႕ေဆာင္ပါေတာ့မည္။
စကာၤပူနိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မွီ  စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖန္႕ေဝသြားမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းလဲ ထည့္ဝင္ေရးသားထားပါသည္။ ၎အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပင္လယ္စာမ်ားကိုလဲ ေနာင္တြင္ တင္သြင္းရန္ စကားကမ္းလွမ္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကေတာ့ စကာၤပူသိုု႕ အလည္သြားရန္ ဗီဇာရခဲ့ပါျပီ။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေသခ်ာေသာ စစ္ေဆးစမ္းသတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး စိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထားရွိမွ နိုင္ငံသို႕ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ စကာၤပူနိုင္ငံ၏ ထံုးစံေၾကာင့္ အသီးအနွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမဩဇာ အတိုင္းအတာ အကန္႕အသတ္တို႕သည္ စလံုးတစ္နိုင္ငံထဲအတြက္သာ မရည္ရြယ္ပဲ ျမန္မာ နိုင္ငံသားတို႕စားသံုးသည့္ အစားအေသာက္အတြက္ပါ ညီမွ်စြာ အသံုးခ်မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႕၏ အစားအေသာက္ အႏၱရယ္ကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ စိတ္ခ်ရပါျပီ။
ေခတ္မွီနည္းစနစ္ကို အသံုးခ်ျပီး သီးႏွံအထြက္တိုးလွ်င္ ျပည္သူတို႕စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ျပီ။
သို႕ေသာ္..........

ထိုသို႕ေသာ္ ဆိုသည္မွာ အနည္းငယ္စိုးရိမ္ဖြယ္ အသံစြက္ေနခဲ့သည္..။ နိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ရရွိမႈအတြက္ ျပည္ပကို တင္ယူပို႕ေဆာင္ၾကရင္း အိမ္တြင္းစားစရာမရွိ အျဖစ္မွ ကင္းေဝးရလိုပါသည္။

တင္သြင္းမႈမ်ားစလာသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ ဖူလံုသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးျမင့္လာနိုင္ၾကပါေစလို႕ ပဲ ဆႏၵျပဳရင္း စည္ပင္ဝေျပာလာမည့္ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္


.... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥ ေမသဇင္1 comment:

  1. "ေမ" အစ္ကိုလာသြားတယ္ေနာ္။
    ေမ့ ကို မေတြ ႔တာၾကာလို႔ သတိရလို႔ပါ။
    ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္ျဖစ္ေသးလားဟင္?

    ReplyDelete

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္